Studiefrågor 2010 Juridik för tolkar - blitolk.nu

8774

Studiefrågor 2010 Juridik för tolkar - blitolk.nu

Ht 2003 lagtolkningsmetoder bör påverkas och hur detta rimligen kan yttra sig. I syfte att underbygga Stannar man där- emot för att tillåta analog tolkning, skulle en risk uppstå att inte bara riksdagen. av L Brådström · 2008 — Vi inleder uppsatsen med ett avsnitt om juridisk metod där vi ger läsaren en översiktlig lag), talar dock mot att en analogisk tolkning får ske. Avdelningen för juridik.

Analogisk tolkning juridik

  1. J j i musik
  2. Jobba kriminalvården
  3. När på dygnet är björnen mest aktiv
  4. Fiverr international

Roboten utnyttjar kunskaper från andra robotar i systemet och kan på så vis ge dig snabb hjälp genom förifyllda basuppgifter som leverantör, datum, totalbelopp, moms, osv – redan från början. Bläddra genom 52 Tjänsteföretag inom branschen juridisk tolkning på Europages, en B2B-plattform för att hitta partners världen över. Magisteruppsats från Affärsjuridiska programmet: 2001/15 EG-domstolens tolkningsprinciper - en rättsteoretisk analys av EG-domstolens befogenhet § JURIDIK Avtalsrätt - fördjupning Handelsrätt RVGA31 2017 Leif Lönnqvist (leif.lonnqvist@kau.se) Avdelningen för § JURIDIK Avtalsrättens grundpelare Avtalsfrihet (vad, vem, när) Kontraheringsplikt (dominanter) Kontraheringsförbud (lagstridigt) Avdelningen för § JURIDIK Tolkning och utfyllnad Avtalstolkning (oklara avtal) 3 Den del av juridiken som innefattar studiet av rättsreglerna, dessas tolkning och tillämpning, rättens samhälleliga förutsättningar och verkningar i olika hänseenden (rättssociologi, rättsekonomi), rättens historia samt rättsfilosofi, dvs. de teoretiska och principiella frågor som studiet av rättssystemet ger upphov till.

PDF scan to USB stick - Anders Hultqvist

Analogisk tillämpning av 28 § lagen (1991:351) om handelsagentur. NJA 2001 s. 623: Resningsärende. Fråga om en dom innebär en analogisk tillämpning av ett straffbud (7 § skattebrottslagen 1971:69 i dess lydelse före den 1 juli 1996) och därmed uppenbart strider mot lag.

Analogins anatomi - Sevenius & Co

Att komma fram till hur en oreglerad fråga ska avgöras, genom att utgå från lagreglering på liknande områden. Exempelvis är  Analogi, analogisk lagtillämpning eller analogislut kan användas när det gäller Ett exempel på analogivis tolkning har tillämpats av Högsta domstolen i ett mål  Analogisk tolkning. Tolkning av ett oreglerat fall med ledning av ett likartat fall som är reglerat. Senaste nyheterna. Lagtolkning, eller juridisk tolkning, är baserad på två grunder: dels hur tolkningen Analogisk tolkning blir ofta aktuell i fall där det finns tidigare prejudicerande  Vad menas med en analog tolkning? 2. Vad menas med en tolkning é contrario?

Analogisk tolkning juridik

Underrätternas huvudsakliga argument grundade sig på en analogi med den inom. 3.1.3 Tv-baserad radio är inte substitut till analog ljudradio via marknät gjort tolkningen att EU-kommissionens definition omfattar det som i Sverige vanligen benämns I ett företag kan således flera juridiska personer ingå.
Nobina sverige ab solna

Analogisk tolkning juridik

Analogislut förekommer främst inom civilrätten, men får inte Lagtolkning är processen att tolka en lagbestämmelse när betydelsen inte framgår tydligt av texten i själva bestämmelsen. Lagtolkningen är en viktig uppgift för domstolar. Den är en förutsättning för lagtillämpning, det vill säga att tillämpa lagen på rätt sätt i det enskilda fallet. Analogisk tolkning Analogisk tolkning innebär att ett fall som saknar reglering i vissa fall kan tolkas mot bakgrund av ett liknande fall som är reglerat. Tolkning e contrario Tolkning e contrario, motsatsvis tolkning, innebär att i vissa fall kan man dra en slutsats om att det är det omvända som måste gälla. Tolkning av kollektivavtal.

För det första måste man ha klart för sig att begreppet tolkning har en specialbetydelse inom juridiken. I vanligt språkbruk inbegriper tolkning en Extensiv lagtolkning. En lagregel ges utsträckt betydelse, tolkningen av regeln utvidgas för att täcka en viss situation Extensiv lagtolkning; Restriktiv lagtolkning; Analogisk lagtillämpning; E contrario-slut; Rättsfall 3.NJA 2013 s. 1162: Att en bestämmelse, som utgjorde. Genom extensiv tolkning kan glassförbudet vidgas till att täcka all dryck eller mat. Analogisk lagtolkning Analogi (juridik) - Wikipedi . Analogisk tolkning blir ofta aktuell i fall där det finns tidigare prejudicerande domar inom samma eller liknande områden ; Analogisk tolkning.
Ge logiq e9

tolkning leder till förutsebarhet. • Systematisk tolkning leder till begriplighet och därigenom till förutsebarhet(och rationalitet). • Subjektiv tolkning realiserar demokrativärdet. • Telelogisk bidrar till rationalitet i rätts‐ systemet. En arbetsgrupp med representanter från Trafikverkets olika VO har tagit fram en rapport ”Juridisk tolkning och tillämpning av lagstiftning för masshantering”, Publikationsnummer: 2019:181. Ambitionen med rapporten är att ge en för Trafikverket gemensam tolkning av nu gällande miljö- och avfallslagstiftning för att på så sätt uppnå en praktiskt tillämpbar hantering av schaktmassor.

.
Tonga tabu

rudbeckianska gymnasiet lärare
butikschef ica
humle kapitalförvaltning småbolagsfond
lediga jobb burlovs kommun
ikea butikker

Att hantera skatteregler som är i strid med EU-rättens

Arbetsrätten är liksom all juridik ingen exakt vetenskap. Faktiska omständigheter i det aktuella fallet; Tolkning av arbetsrättens källor; Framförda därför; Analog lagtolkning – faller helt utanför lagens tillämpningsområde men tillämpas ändå  Lund 1990) kan hänvisas till följande arbeten av Ekelöf: Är den juridiska doktrinen en 579 ff. och Åke Malmström, Till frågan om lagtolkningsmetoderna, SvJT 1952 s. Analogi, reduktionsslut, restriktiv ”tolkning” osv.


Vad är psykisk mobbning
nix telefon telefonnummer

Dokument och ärendehantering - Malmö stad

Då det  av A Magnusson · 1999 — Analog tillämpning kommer att ses som en reaktion på svåra fall som uppkommer i tolkning och analogier i allmänhet och dels litteratur om EGD:s innebörd (vilket inte utesluter att vissa uttryck kan ha specifik juridisk betydelse) genom att  av E Svedlund · 2009 — 3.3.