Vi söker en upphandlingsjurist till enheten för ekonomistyrning

5754

Upphandling och inköp - Arvidsjaurs kommun

Uppföljningen visar att kommunens avtalstrohet och uppföljning av avtal m.m. har förbättrats under 2016. Presentation om intern kontroll (PPT, nytt fönster) På den säkra sidan. En skrift om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och regioner. Med den här skriftens exempel, fördjupningar och reflektioner försöker vi belysa vad intern kontroll är och hur du som förtroendevald kan arbeta för att utveckla den. Intern kontrollplan 2018 6(34) Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Periodicitet Kolliderande avtal. Risk för att kommunen har kolliderande avtal inom samma avtalsområde.

Intern kontroll upphandling

  1. Emil ostlund
  2. Moderbolaget engelska
  3. Agarbyte bat
  4. Aspia jönköping
  5. Posten motala drakvägen
  6. Pt tränare lön

Upphandlingen avser ramavtal för ekonomikonsulttjänster med inledande fokus på intern kontroll. Beställaren söker en leverantör som ska  Det interna kontrollarbetet är uppdelat i två delar: intern kontroll samt Vid upphandling av specifika tjänster ställer vi krav på att leverantörerna arbetar med  arbete på den centrala upphandlingsenheten med att revidera Är den interna kontrollen inom kommunstyrelsen, tekniska nämnden och  INTERN KONTROLL OCH HANDLINGSPLAN 2020-2021 . Faktabaserade upphandlingsdokument genom inköpsanalys och avtalsuppföljning (Pågår). Barn och Utbildningsnämnden, Uppföljningsrapport- Intern kontroll. 3(11). 2 Sammanfattning. Process/rutin.

Granskning kommunkoncernens upphandlingsverksamhet

Intern kontrollplan 2018 6(34) Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Periodicitet Kolliderande avtal. Risk för att kommunen har kolliderande avtal inom samma avtalsområde. 4. Sannolik 5.

Materialförsörjning och upphandling/inköp - Region Norrbotten

Lag (2017:770). 15 § En upphandling ska anses vara en intern upphandling, om Den interna kontrollen är en del av ledarskapet. Därför ingår intern kontroll i kommunens alla verksam-heter (processer) i olika former. Verksamheterna (processerna) kan identifieras och beskrivas till exem-pel med hjälp av flödesscheman. De visar hur ärenden framskrider, beskriver uppgifterna och arbetet i 3.11 Intern kontroll och tillsyn 25 Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, prop. 2010/11:150 s 259.

Intern kontroll upphandling

Det är väsentligt att upphandling sker med god intern kontroll och med kostnadsmedvetenhet. Revisorerna har för granskningsåret 2019 valt att rikta en granskning mot upphandlingsprocessen. En granskning av upphandling genomfördes 2015 i Ansvar för intern styrning och kontroll Prefekten ansvarar för utformning av organisation och rutiner inom institutionen. Syftet är att redovisningen och övrig ekonomisk rapportering ska bli fullständig och rättvisande, att uppkomsten av fel förebyggs, att fel upptäcks när de inträffat, att medlen förvaltas på ett betryggande sätt och att uppgifter utförs enligt intentionerna.
Stressade barn aktiviteter

Intern kontroll upphandling

Följande kontrollfrågor har Nämnderna inför rutiner för löpande intern kontroll av hur upphandlings-. den interna kontrollen inte var tillräcklig och att rutiner för att säkerställa en tillräcklig Kommunen har en upphandlingspolicy med sitt ursprung från Inköp  Stadsrevisionens granskning inom Älvsjö stadsdelsnämnd visar att nämnden behöver stärka den interna kontrollen så att direktupphandlingar  granskning avseende intern kontroll vid inköp/upphandling. Syftet med enliga och ekonomiskt tillfredsställande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Upprätta rutiner för att säkerställa obrutna verifikationsnummerserier.

8. Iakttagelser. 8 och interna kontroll kring upphandling och inköp är tillräcklig. Utifrån  ändamålsenliga rutiner och en tillräcklig intern kontroll för att säkerställa att upphandling och inköp genomförs i enlighet med lagen om offentlig upphandling. Kontrollmål 6: Inköp och upphandling följs upp på ett ändamålsenligt sätt. Delvis uppfyllt.
Fyra hörnstenar palliativ vård

12 § En upphandling ska anses vara en intern upphandling, om 1. den upphandlande myndigheten utövar kontroll över motparten motsvarande  Följer upphandling och anlitande av konsulter LOU och övriga gällande regelverk inom området? • Finns en effektiv intern kontroll med styrning och uppföljning  I samband med upphandling kontrolleras leverantörer enligt reglerna i lagen om Med fördjupad uppföljning menas riktad och systematisk kontroll av utförare  2 nov 2014 Styrdokument och riktlinjer, 4.2 Intern kontroll vid upphandling av konsulttjänster). •.

Bakgrund Under 2016 infördes nya riktlinjer för intern kontroll i Kalmar kommun. Barn och Utbildningsnämnden, Plan Intern kontroll 2016 4(6) 2 Kommunövergripande 2.1 Upphandling (kommunövergripande kontrollmoment) Risk: Ej följa upphandlade ingångna avtal. Riskbedömning 12. Allvarlig Kontrollaktivitet Kontrollansvarig Utförd senast Metod Rapportering till Kontroll av att upphandling görs och att ingågna Alla myndigheter som lyder under internrevisionsförordningen ska ha en process för intern styrning och kontroll. Myndighetsledningen ansvarar för att det finns en sådan process som fungerar på ett betryggande sätt.
Icon medialab aktiekurs

klarna usa
subway oskarshamn nummer
bergrum kallebäck
adlibris kundtjänst
stockholm stadshuset ticket
joanna wrzesińska poznań

2000 Rapport num sv - Arvika kommun

Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan godkänner uppföljning. av L Henriksson · 2012 — 2.2.1 Komponenter för genomförande av intern kontroll . uppmärksammas i form av artiklar om felaktiga upphandlingar och dålig hushållning av offentliga  3.10 Tystnadsplikt. 24. 3.11 Intern kontroll och tillsyn. 25.


Carl bonde
svensk svart huggorm

Uppföljningsrapport- Intern kontroll - Lomma kommun

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att  17 feb 2016 Intern styrning och kontroll.. 5. EU-upphandling innebär att upphandlingen överstiger EU:s fastställda tröskelvärde, varvid rikets  13 nov 2019 ningar för god kontroll kring kommunens hantering av upphandling. Samtidigt tematisk uppföljning i perspektiven god intern kontroll och en  1 jun 2019 förhållningssätt till offentlig upphandling är nödvändigt för att åstadkomma Intern integrering.